Edukacja domowa

Więcej niż nauka.

Edukacja domowa w polskim systemie prawnym

Zgodnie z zapisem w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Dziecko, które ukończyło 6 rok życia objęte jest rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, od 7 roku życia do ukończenia szkoły podstawowej – obowiązkiem szkolnym, po egzaminie ósmoklasisty aż do ukończenia 18 roku życia – obowiązkiem nauki. Zgodnie art. 37 Ustawy Prawo Oświatowe rodzice mogą złożyć do Dyrektora szkoły wniosek o zezwolenie spełniania odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Do wniosku rodzice muszą dołączyć oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej oraz zobowiązanie do przystępowania w każdym roku szkolnym do egzaminów klasyfikacyjnych, przy czym roczne przygotowanie przedszkolne nie kończy się egzaminem, tylko diagnozą gotowości szkolnej. Współcześnie edukacja domowa pozwala rodzicom świadomie i odpowiedzialnie wychowywać i nauczać własne dzieci w wolności. Dla wielu rodzin staje się sposobem życia pozwalającym w pełni realizować swoje powołanie.

Edukacja domowa w Akademii Św. Stanisława Papczyńskiego

Edukacja domowa w Akademii Św. Stanisława Papczyńskiego prowadzona jest przez rodziców lub opiekunów prawnych zgodnie z obowiązującą podstawą programową na danym etapie edukacyjnym. Nauczyciele wspierają rodziców i uczniów w tym procesie poprzez konsultacje i zajęcia organizowane dla chętnych. W każdym roku szkolnym należy przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego z obowiązkowych przedmiotów. Uczniowie mogą przygotować się do egzaminu na podstawie otrzymanych tez egzaminacyjnych dostępnych od października w sekretariacie szkoły. Uczniowie ASSP zobowiązani są zdać wszystkie egzaminy w okresie od 15 października do 30 maja (maturzyści do 30 marca) w danym roku szkolnym. Rodzice, opiekunowie prawni lub uczniowie wybierają dogodny termin z dostępnych w kalendarzu z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Egzamin klasyfikacyjny odbywa się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin ustny odbywa się po egzaminie pisemnym. Zachęcamy uczniów do przygotowywania na egzamin ustny prezentacji dokumentujących przebieg nauki w danym roku szkolnym. Mogą to być prezentacje interdyscyplinarne obejmujące swoim zakresem kilka przedmiotów.

Egzaminy obowiązkowe w Akademii Św. Stanisława Papczyńskiego

* Pierwszym językiem obcym w ASSP jest język angielski, uczeń może wybrać inny język obcy nowożytny po uzgodnieniu z Dyrektorem.

** Drugi obowiązkowy język obcy nowożytny należy uzgodnić z Dyrektorem ASSP

*** Przedmioty na poziomie rozszerzonym realizowane są w klasach 1-4

Po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem ASSP uczeń może być klasyfikowany z przedmiotów dodatkowych, nie objętych powyższym wykazem.

© assp.edu.pl

Zapisz się do naszego newslettera.